Duurzaamheid

Duurzaamheid is al geruime tijd een maatschappelijk issue. Binnen het onderwerp ‘duurzaamheid’ is energie reductie en specifiek CO2-reductie een belangrijk onderdeel.  Sinds het Kyoto-protocol (1997) hebben vele landen hun verantwoordelijkheid hierin genomen. Ook Eekels levert haar bijdrage aan de reductie van CO2 uitstoot. Dit via de reductie van uitstoot van de eigen activiteiten en via het leveren van duurzame oplossingen aan klanten.

De Carbon Footprint Analyse

Eekels analyseert haar CO2 uitstoot via de Carbon Footprint  Analyse. Dit wordt ook wel de ‘CO2-voetafdruk’ of ‘CO2-emissie-inventaris’ genoemd en is een rapportage die de uitstoot aan CO2 (in kg) inzichtelijk maakt van een organisatie, een activiteit – of over de totale levensduur van een product. Tevens maakt het inzichtelijk welke maatregelen kunnen worden genomen teneinde deze emissie te verkleinen.

Er zijn door overheden, bedrijven, adviseurs en instellingen vele methoden ontwikkeld om de Carbon Footprint van organisaties inzichtelijk te krijgen en op eenvoudige wijze hierover te kunnen communiceren met opdrachtgevers, aandeelhouders, consumentenorganisaties en andere stakeholders. Eekels is gecertificeerd op basis van de CO2-Prestatieladder.

De Carbon Footprint Analyse wordt opgesteld conform een aantal internationaal geldende uitgangspunten en afspraken, waarbij tevens afspraken gelden t.a.v. de te gebruiken data, wijze van verificatie en de te gebruiken omrekeningsfactoren. Deze set van afspraken is vastgelegd in het ‘Green House Gas Protocol’ .

In 2006 heeft de International Organization for Standardization (ISO) de bovengenoemde ‘Corporate Standard’ overgenomen als de basis voor haar ISO 14064-1 norm. De CO2-Prestatieladder, ontwikkeld door ProRail, is opgezet conform het Green House Gas Protocol en ISO 14064-1.

De CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is door ProRail ontwikkeld. ProRail hanteert deze sinds december 2009 bij haar aanbestedingen. Gebruik van de CO2-Prestatieladder moet allereerst zorgen voor inzicht in de CO2-uitstoot. Het certificeren op de CO2-Prestatieladder kan leiden tot een gunningvoordeel. Er worden momenteel zes niveaus (niveau 0 inbegrepen) onderscheiden op de prestatieladder. Het niveau dat een organisatie heeft bereikt in het bewustzijn van haar CO2-uitstoot, vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger het niveau, hoe groter het voordeel bij de gunningafweging.

De in de prestatieladder te gebruiken conversiefactoren en referentiegegevens zijn toegesneden op de Nederlandse situatie; deze verschillen soms van de internationaal of in de VS gehanteerde factoren en kengetallen. Zowel de CO2-prestatieladder als het GHG-protocol maken een onderscheid in Scopes.

De Carbon Footprint Analyse is uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas (GHG ) protocol. Het GHG identificeert drie bronnen van emissie, bekend als scopes:

Scope I

Scope I omvat de directe emissies die onder het eigen beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie. Ook omvat scope 1 het beheer van emissies door toepassing van koelvloeistof in koelapparatuur en klimaatinstallaties van bedrijfslocaties en de installaties die Eekels in beheer heeft .

Scope II

Scope II omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte, gebruik privé voertuigen voor zakelijk verkeer en het vliegverkeer voor zakelijke doeleinden.

Scope III

Scope III omvat de overige indirecte emissies van bronnen als woon-werkverkeer, bijvoorbeeld het eigen declarabel vervoer van medewerkers. Tevens omvat het de productie van ingekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Eekels rapporteert niet haar Scope III emissie in het kader van de CO2-prestatieladder. Zij heeft besloten zich te certificeren voor niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Niveau 3 vereist geen rapportage op de Scope III emissie.