Initiatieven

Eekels is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan een duurzame maatschappij. Hiervoor neemt zij zelfstandig en in samenwerking met klanten en andere stakeholders meerdere  initiatieven. Hierna volgen enkele voorbeelden.

Deelname aan het project Waterstof voor Walstroom

Eekels neemt, in het kader van milieu- en CO2-bewustzijn, deel aan het project “Waterstof voor Walstroom”.

Havens hebben doelstellingen om de uitstoot van CO2, lokale emissies en geluidsoverlast te verminderen. Een belangrijke bron van emissies en geluid zijn de schepen die zijn aangemeerd, maar waar geen walstroom-aansluiting aanwezig is. Deze schepen gebruiken hun eigen scheepsmotoren of boordgeneratoren om de benodigde elektriciteit te kunnen genereren op basis van dieselolie. Door walstroomvoorzieningen kan de uitstoot worden gereduceerd, maar dit is kostbaar.

Daarom zijn de havens op zoek naar een mobiele c.q. flexibele zero-emission oplossing voor het leveren van walstroom aan schepen. Omdat het reduceren c.q. vermijden zowel klimaat- als milieu-emissies (NOx, SOx, fijnstof, etc.) het doel is, lijkt waterstof als energiedrager de enige passende oplossing te kunnen bieden voor de gevraagde vermogens.

Het doel van het project ‘Waterstof voor Walstroom’ is het ontwerpen, testen en realiseren van een mobiele brandstofcel-aggregaat die bij havens aan de Waddenzee ingezet wordt om aangemeerde schepen te voorzien van walstroom. Op basis van een eerste analyse is er een configuratie opgesteld voor een pilot unit. Het systeem zal een aantal jaren proefdraaien, waarna de leerervaringen zullen worden meegenomen in het ontwerpen, testen en realiseren van een prototype.

Al gedurende de proefperiode zal het project resulteren in lagere emissies met een beoogde reductie van 908 ton CO2/jaar en 4687 kg NOx/ jaar. Ook zal er minder geluidsoverlast zijn omdat de schepen die worden bediend geen gebruik meer hoeven te maken van hun scheepsmotoren. Kennisvragen die betrekking hebben op het kunnen leveren van elektriciteit aan schepen zullen worden beantwoord. Het project leidt daarmee tot verbeterd inzicht in het gebruik van waterstof in walstroom-toepassingen welke ook te gebruiken zijn in andere off-grid toepassingen zoals bouwplaatsen en festivals waardoor het de toepassing van waterstof in andere off-grid toepassingen kan versnellen.

Het project past goed binnen de ambities van het Nederlandse klimaatakkoord dat zwaar inzet op waterstof als klimaat neutrale energiedrager. Ook de routekaart waterstof schetst de contouren van een duurzame energievoorziening in 2050, waarin waterstof een robuust element is als CO2 neutrale energiedrager. In de routekaart waterstof wordt erkend dat innovatie niet alleen nodig is in de productie (bijvoorbeeld elektrolyse): naast het gebruik van waterstof in de industrie zal waterstof als klimaat neutrale energiedrager ook ingezet moeten worden in nieuwe toepassingen teneinde de klimaatdoelstellingen te halen. Ook past het project goed binnen de ambitie van het Waddenfonds voor wat betreft de thema’s duurzame Waddenhavens, natuur, verduurzaming energiehuishouding en duurzaam toerisme.

Energie reducerende diensten

Energie reductiemogelijkheden nemen binnen het dienstenpallet van Eekels een belangrijke plaats in. Daarom adviseert Eekels haar klanten proactief over de mogelijkheden die de huidige techniek biedt. De installaties waar Eekels aan werkt zijn complex en vragen klant specifieke oplossingen. Eekels werkt met haar klanten proactief samen om de best passende oplossing te bieden bij het reduceren van het energieverbruik. Naast technische optimalisatie van processen biedt Eekels daarom een volledig scala aan energie reductiemogelijkheden die voor de industrie marktsegmenten waarin zij opereert zeer interessant zijn en een korte terugverdientijd hebben. De kennis van aandrijftechniek, industriële automatisering en systeemintegratie, gecombineerd met de specifieke proceskennis van de opdrachtgever, kan installaties tot energiezuinige topprestaties brengen.

Energieseminars

In het kader van het 100 jarig bestaan van het bedrijf organiseert Eekels vanaf 2008 een seminar met als thema Energiebesparing. Door het besef van de noodzaak om het milieu te ontlasten, samen met de enthousiaste ontvangst van het seminar door de bezoekers, heeft Eekels in 2008 het besluit genomen het evenement jaarlijks te organiseren.

Met het organiseren van deze seminars heeft Eekels zich tot doel gesteld een bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces van haar marktsegment omtrent de nut en noodzaak van energiereductie. In samenwerking met haar technologische partners richt Eekels zich op de trends en laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van energiereductie. Als uitgangspunt worden hierbij technologieën behandeld die binnen de bestaande infrastructuur welke energiebesparend werken en tevens vanuit economisch perspectief interessant zijn. De energiebesparing die door toepassing van de behandelde technologieën wordt gerealiseerd, heeft een direct en positief effect op het reduceren van CO2-emissie.

Verbetering technisch onderwijs

Onderwijs is een van de pijlers van onze maatschappij. De kwaliteit van het onderwijs heeft daarmee direct invloed op hoe onze maatschappij wordt vormgegeven. Onderwijs levert een grote bijdrage aan de kenniseconomie van Nederland en zorgt het dat ook in de toekomst Nederland in de voorhoede blijft van de technologische ontwikkelingen. Eekels Technology B.V. onderschrijft het belang van goed onderwijs voor de maatschappij en participeert in verschillende initiatieven om te komen tot een verbetering van het technisch onderwijs. Eekels is reeds jaren partner van het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool Groningen. Sinds 2014 is deze samenwerking vastgelegd in ‘Het samenwerkingsconvenant”.